Решения на ОС

Решения на ОС

РЕШЕНИЕ

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ЕВРАЗИЙСКИЯ КЛУБ БЪЛГАРИЯ

ОТ 6.06.2017 Г

 

 

 

 

Общото събрание на Евразийския клуб България, което се състоя на 06.06.2017 г в Бест Уестърн Експо хотел, гр. София, взе следните решения:

1. Да промени Устава на Евразийския клуб: членове на Клуба да могат да се приемат на масова основа от Управителния съвет на редовни заседания на УС. Членове на Клуба да могат да бъдат не само граждани на Република България, а и на други държави, както и юридически лица. Да има и почетни членове на Клуба. Да се промени текстът на Мисията на Клуба, Целите и средстватаза тяхното постигане.

2. Да има нов членски внос.

3. Членовете на Управителния съвет да бъдат 17. Те да бъдат избирани от Общото събрание.

4. Мандатът на УС и на Председателя на Клуба да бъде 7 години.

5. Управителният съвет да уточни длъжности и комисии на всеки свой член.

6. Управителният съвет да изготви Програма на Евразийския клуб, която да се подложи на обсъждане сред членовете на Клуба и да се приеме от УС. Тази програма да бъде не само политически, но и практически изградена, така че да е полезна за конкретни културни и бизнес инициативи.

7. Да се създадат регионални секции на Клуба и да се избере тяхно ръководство.

8. Да се създаде мрежа от партньорски организации на Клуба.

9. Да стартира широка дипломатическа дейност на Клуба. Основна линия на тази дейност да е постигане на по-тесни приятелски отношения с Русия.

10.Да се развие още повече сайтът на Клуба, както и профилите на Клуба в социалните мрежи, като форум за дискусии и предложения по наболелите теми в обществото. Сайтът да стане място за обсъждане и издигане на Евразийската идея в цивилазицонен избор – въз основа на новини, интервюта, анализи и коментари както на членовете на Клуба, така и на авторитетни специалисти по темата.